top of page

Privacyverklaring

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van “OVH. ” (hierna genoemd “OVH.”, “wij” of “ons”). Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons. 

Huidige privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op (i) onze website https://www.ovh-projects.be (hierna genoemd de “Website”) en (ii) alle (commerciële) relaties tussen OVH. en haar klanten, prospecten, leveranciers, dienstverleners en business partners. 

Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die OVH. verzamelt, alsook over de wijze waarop OVH. deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt. 

OVH. wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de “Privacy Wetgeving”, te weten (i) de Belgische Privacywet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, (ii) de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en/of (iii) de (toekomstige) Belgische wetgeving omtrent de implementatie van voornoemde Verordening. 

Het bezoeken van de Website, het aankopen van goederen en het beroep op de diensten van OVH., elke vorm van communicatie met OVH. en de inschrijving voor een evenement, georganiseerd door OVH. impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop OVH. uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt. 

Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de legal disclaimer en cookie policy van OVH. 

I. SOORTEN PERSOONSGEGEVENS 
 

OVH. kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken: 

 • Naam 

 • Voornaam 

 • Emailadres 

 • Telefoonnummer (vast en/of gsm) 

 • Faxnummer 

 • Geslacht 

 • Geboortedatum 

 • Functie 

 • Afdeling/departement 

 • Bedrijfsnaam 

 • Bedrijfsadres 

 • Facturatieadres 

 • Afbeelding 

 • Camerabeelden 

 • Alle persoonsgegevens vervat in het vrije veld van het contactformulier 

 • Alle andere persoonsgegevens vrijwillig overgedragen aan OVH. (bv. tijdens correspondentie) 

OVH.  verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal OVH. bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat OVH. toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website.
 

II. WIJZE VAN VERZAMELING PERSOONSGEGEVENS 
 

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij of in het kader van: 

 • Bezoek van de Website 

 • Het opvragen van een offerte 

 • Een samenwerking met OVH.

 • Correspondentie met en uitgaande van OVH. 

 • Bezoek van het bedrijfsterrein van OVH.

 • Invullen van het contactformulier via de Website of bij beursdeelname 

 • Het inschrijven voor een evenement, georganiseerd door OVH.

 • Het uitwisselen van business cards 

De door OVH. verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt. 

Het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens is (soms) een voorwaarde om te kunnen genieten van bepaalde diensten (e.g. om deel te nemen aan een evenement, om gecontacteerd te worden na invullen van het contactformulier). Hierbij wordt aangegeven welke gegevens verplicht in te vullen zijn en welke optioneel zijn. 
 

III. GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS 

OVH. kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden: 

 • De uitvoering van een overeenkomst met OVH.(incl. de opvolging daarvan) 

 • Opmaak en verzenden van een offerte 

 • Follow-up na meeting 

 • Het beantwoorden van vragen (al dan niet gesteld via contactformulier) 

 • Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen 

 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website 

 • Het verzenden van uitnodigingen voor een evenement, georganiseerd door OVH. inclusief de bevestiging van de inschrijving 

 • Het verzenden van felicitaties en wensen 

 • Bewaking van het bedrijfsterrein van OVH. 

 • Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken 

 • Statistische doeleinden 

De verwerking vindt plaats op onderstaande rechtsgronden, naar gelang het geval: 

 • U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden 

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met OVH. of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen 

 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op OVH. rust 

 • De verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen 

 • De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang 

 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van OVH. of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en uw fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen (met name wanneer u minderjarig bent) 
   

IV. OPENBAARMAKING PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN 
 

OVH. zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van de uitvoering van de overeenkomst en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot service maintenance, database management, verstrekken van diensten aan OVH., boekhouding en debiteurenbeheer). In dit kader zullen uw persoonsgegevens mogelijks openbaar gemaakt worden aan softwareleveranciers, cloud partner, transport partners, boekhouder en schuldbemiddelaars, dienstverleners. 

Indien het noodzakelijk is dat OVH. in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring. 
Onverminderd voorgaande, is het evenwel mogelijk dat OVH. uw persoonsgegevens openbaar maakt: 

 • Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer OVH. hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van de rechten van OVH. 

 • Wanneer OVH. of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens die OVH. heeft verzameld, één van de overgedragen activa zal zijn. 

In alle overige gevallen zal OVH. uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, die de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conforme behandeling van uw persoonsgegevens. 
 

V. GRENSOVERSCHRIJDENDE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS 
 

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet valt onder een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, die ofwel (i) de standaard contractuele clausules zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’ zal bevatten, ofwel (ii) passende waarborgen bieden door enig ander mechanisme op grond van de Privacy Wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens. 
 

VI. OPSLAG PERSOONSGEGEVENS 
 

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere regelgeving, bewaart OVH. uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in deze Privacy Verklaring onder ‘III. Gebruik persoonsgegevens’. 
VII. Uw privacy rechten 

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende privacy rechten: 

 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens; 

 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens; 

 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’) (OVH. wijst u er in dit kader wel op dat bepaalde diensten niet meer toegankelijk zullen zijn of verstrekt kunnen worden, indien u bepaalde noodzakelijke persoonsgegevens schrapt of laat schrappen); 

 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens; 

 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens; 

 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Wanneer u uw privacy rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met olivier.verhelst@gmail.com en aan OVH. te bezorgen via e-mail of per post. 
U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermeld formulier. 

VIII. BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS 
 

OVH. verbindt er zich toe om passende en redelijke fysieke, technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde of onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens. 

OVH. zal alle persoonsgegevens die zij heeft verzameld, bewaren onsite en in de cloud met datacenters in de EU. 
Niettegenstaande (i) het veiligheidsbeleid van OVH., (ii) de controles die zij uitvoert en (iii) de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodat OVH. in dit kader geen absolute veiligheid kan garanderen. 

IX. UPDATE PRIVACY VERKLARING 

OVH. is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie op de Website te plaatsen. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Websites en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen. 
 

X. VERWIJZINGEN NAAR ANDERE WEBSITES 
 

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat u mogelijks naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. OVH. draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacy beleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken zodoende te kunnen oordelen of zij in overeenstemming met de Privacy Wetgeving handelen. 
 

XI. CONTACTEER OVH. 
 

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop OVH. uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren: 
 

Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop OVH.deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop OVH. uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. 

bottom of page