top of page

Legal Disclaimer

LEGAL DISCLAIMER

 

Datum laatste aanpassing: 18/11/2023

 

  1. Algemeen

Welkom op de website van OVH. (hierna genoemd “OVH.”): https://ovh-projects.be (hierna genoemd de “Website”). Gelieve volgende basisregels, die jouw gebruik van de Website beheersen, te bekijken (hierna aangeduid als het “Document”) en dit alvorens je gebruik maakt van deze Website op welke wijze dan ook. Gelieve er rekening mee te houden dat elke keer dat je gebruik maakt van de Website, de laatste versie van dit Document jouw gebruik zal beheersen en dus impliceert dat je akkoord gaat. Indien je niet akkoord gaat met een bepaling van dit Document of je ondervindt hinder bij het lezen ervan, vraagt OVH. jou vriendelijk om OVH. te contacteren en in tussentijd ieder gebruik van deze Website te staken.

  1. Aard van de aangeboden informatie

De informatie die beschikbaar is op deze Website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk advies worden beschouwd. Deze Website en alle inhoud van deze Website wordt beschikbaar gesteld op een “zoals het is” basis en zonder dat er garanties geleverd worden. Het gebruik van de Website en van de erin opgenomen informatie gebeurt dan ook uitsluitend op eigen risico.

  1. Aansprakelijkheid

OVH. levert grote inspanningen om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze Website zo volledig, correct, nauwkeurig en bijgewerkt als mogelijk is. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie onbeschikbaar zou zijn, zal OVH. proberen dit zo snel mogelijk te corrigeren. Indien je onjuistheden zou vaststellen, verzoekt OVH. u haar te contacteren (zie contactgegevens onderaan dit Document).

OVH. spant zich in om de Website met alle redelijke middelen te beveiligen en eventuele ongemakken, veroorzaakt door technische fouten, zoveel als mogelijk te beperken. OVH. kan evenwel de mogelijkheid niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet-toegestane interventies plaatsvinden. Om deze redenen kan OVH. je dan ook geen ononderbroken toegang garanderen.

OVH. is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade (zoals maar niet beperkt tot tijdsverlies, emotionele schade, verlies van een kans, dataverlies, winstderving). De contractuele en buiten-contractuele aansprakelijkheid betreffende het gebruik van de Website is beperkt tot 500 EUR, tenzij wanneer de wet een nog lagere beperking toestaat.

OVH. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verklaringen gedaan of gepubliceerd door derden en heeft geen enkele verplichting om onjuiste gegevens, informatie, conclusies of adviezen gepubliceerd door derden met betrekking tot deze of iedere andere informatiebron verstrekt door OVH.

Echter, niets in dit Document sluit OVH. haar aansprakelijkheid uit voor opzet of bedrog.

  1. Links naar websites van derde partijen

Deze Website kan hyperlinks naar andere websites bevatten waarover OVH. geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. OVH. kan geen enkele garantie bieden voor de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik ervan.

  1. Intellectuele eigendom

Alle teksten, afbeeldingen, videobestanden en geluidsbestanden die op deze Website worden weergegeven, zijn eigendom van OVH. en mogen slechts gereproduceerd of meegedeeld worden aan het publiek na de uitdrukkelijke, voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van OVH.

De naam en het logo van OVH. en de producten en eventuele diensten door haar aangeboden, zijn merken en handelsnamen beschermd door nationaal recht. Deze Website is onderworpen aan het Belgische recht en de auteursrechten dienaangaande behoren toe aan OVH.

  1. Bescherming van persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens van de bezoekers van de Website zal steeds plaatsvinden conform de bepalingen, zoals opgenomen in de privacy verklaring van OVH. In kader van deze verwerking zal OVH. optreden als verantwoordelijke voor de verwerking. De privacy verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die OVH. verzamelt, alsook over de wijze waarop OVH. deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt. De privacy verklaring is raadpleegbaar op de Website en dient in samenhang met dit Document te worden gelezen.

  1. Toepasselijk recht en rechtbank

Dit Document is onderworpen aan, en alle geschillen dienaangaande dienen beslecht te worden in overeenstemming met het Belgische recht. Elk geschil aangaande het bestaan of de toepassing van dit Document en de interpretatie of uitvoering ervan valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar OVH. haar maatschappelijke zetel heeft, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.

  1. Update

OVH. is gerechtigd om dit Document te updaten door een nieuwe versie op de Website te plaatsen waarbij OVH. de datum van herziening zal aangeven bovenaan dit Document. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop het Document wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat je kennis hebt van enige wijzigingen.

  1. Divers

Indien enige bepaling van dit Document wordt beschouwd als onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet afdwingbaar is, zal deze bepaling los staan van de rest van dit Document en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

  1. Contact

Indien je nog verdere informatie wenst of bemerkingen wenst te maken, gelieve OVH. dan te contacteren op:

bottom of page